ACORD

ACORD

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC„MODUS  VIVENDI”/ PACIENT

 

I.                    Argumentarea juridică

Legile Republicii Moldova: Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994; Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995; Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27.10.2005; Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, alte legi conexe în vigoare.

”Condiții de acceptare și utilizare”

 1. Acceptarea

Prin accesarea şi utilizarea portalului CMD „MODUS VIVNEDI”[Rezultate pentru analize] (denumit în continuare „MODUS VIVENDI Web”) confirmaţi, că DVS sunteți de acord să respectați condițiile de utilizare prezentate mai jos (denumite în continuare ”Condiții de acceptare și utilizare”). Întru asigurarea impecabilă a utilizării acestora recomandămstuduierea initial și periodic ulterioară detaliată și respectarea întocmai a acestora. Aceste ”Condiții de acceptare și utilizare”, după caz, pot fi revizuite unilateral de către CMD „MODUS VIVNEDI”, fără notificarea pacientului (utilizatorului).În cazul în care DVS nu sunteţi de acord cu ”Condiții de acceptare și utilizare” a portalului MODUS VIVENDI Web, nu folosiţi acest portal. Acceptarea condițiilor menționate reprezintă acordul DVS de voință cu privire la regulile de utilizarea acestuia și a informațiilor care sunt disponibile pe MODUS VIVENDI Web. Condițiile de acceptare și utilizare menționate stabilesc regulile minimale obligatorii care trebuie respectate, termenii juridici şi condiţiile în care puteţi utiliza portalul „MODUS VIVENDI Web” [Rezultate pentru analize]”. Acestea sunt întemeiate și se completează integral de reglementările legale în vigoare. Accesul la MODUS VIVENDI Web, serviciile adiacente şi conţinutul MODUS VIVENDI Web sunt puse la dispoziţia DVS cu titlu gratuit sub condiţia acceptării prevederilor prezentului document în integralitatea sa, fără nici o rezervă din parteaDVS. În cazul în care nu se acceptă ”Condiții de acceptare și utilizare” menționate, DVS sunteţi în imposibilitatea de a utiliza portalul MODUS VIVENDI Web, precum şi toate serviciile care sunt operate prin intermediul acestuia. Utilizarea MODUS VIVENDI Web reprezintă în mod irevocabil acceptul DVS expres a ”Condiții de acceptare și utilizare” în integralitatea lor, inclusiv a oricăror revizuiri/modificări ce ar putea fi aduse acestora în viitor, fară a exista în acest sens o notificare prealabilă. ”Condiții de acceptare și utilizare” pot fi modificate oricând, fară notificare, în mod unilatereal de cătreCMD „MODUS VIVNEDI”, modificările dobândind caracter obligatoriu cu aplicabilitate şi efect imediat pentru toți utilizatorii portalulului. Recomandăm utilizatorilor vizitarea în mod periodic a acestei pagini pentru a lua cunostinţă cu conținutul la moment a ”Condițiilor de acceptare și utilizare”, în scopul de a se asigura utilizarea serviciilor oferite în cadrul MODUS VIVENDI Web în cunoștință de cauza și cu respectarea obligațiilor care revin oricăruia este interesat în calitate de utilizator.

 

 • Despre Portal

Portalul oferă acces la buletinele strict individualizate de analize corespondente testelor lucrate de către CMD „MODUS VIVNEDI”  și plasate pe portalulMODUS VIVENDI Web.

 

 1. Acces MODUS VIVENDI Web

În funcţie de profilul DVS, trebuie să accesaţi categoria corectă pentru a vă putea conecta pe portalul MODUS VIVENDI Web.

 

 1. Acces Medic

Scopul MODUS VIVENDI Web este de a vă oferi acces la informaţiile strict personallizate  a DVS (vizualizare şi actualizare), precum şi la buletinele de rezultate ale fiecărui Pacient care apare în sistemul MODUS VIVENDI Web corelat cu parafa DVS.

 

 1. Acces Pacient cont individul pe bază de CNP

Scopul MODUS VIVENDI Web este de a vă oferi acces la informaţiile personale strict individualizate (vizualizare şi actualizare), precum şi întregul istoric al buletinelor de rezultate aferente testelor efectuate din momentul creării contului. Pentru a avea acces la acest tip de cont, este nevoie să vă înregistraţi şi să solicitaţi accesul înunul din punctele de recoltare CMD „MODUS VIVNEDI”.

 

 1. Acces Pacient cont de pe factură

Scopul MODUS VIVENDI Web este de a vă oferi acces la buletinul de analize, după cum la moment, așa și în retrospectivă. Datele de acces sunt publicate pe factura aferentă plăţii testelor care apar pe buletinul de analize. Vă recomandăm să nudivulgați parola de acces a contului DVS altor persoane. Vă atragem atenția, că vă revine întreaga răspundere pentru orice prejudiciu pe care DVS sau un terț le-ar putea suferi ca urmare a accesării contului DVS de către un terț. Pentru informaţii legate de securitatea informaţiilor, vă rugăm să citiți menţiunile de la capitolul VII de mai jos. Este interzisă copierea, publicarea şi distribuirea informaţiilor prezentate pe MODUS VIVENDI Web pentru alte scopuri decât cele avand ca scop informarea utilizatorului privind istoricul său medical. Orice distribuire a informaţiei de pe MODUS VIVENDI Webde către DVS sau de către un terț se face exclusiv pe răspunderea DVS,  Administratorul MODUS VIVENDI Webare dreptul de a vă suspenda în orice moment, dreptul de acces în cazul în care consideră că, prin modalitatea de folosire a MODUS VIVENDI Web, contul DVS a fost accesat de terţe persoane sau în cazul în care există suspiciuni că aţi încălcat Condițiile de acceptare și utilizare. CMD „MODUS VIVNEDI” are dreptul ca în orice moment și în mod discreționar, să modifice portalul MODUS VIVENDI Web, sau să întrerupă, temporar ori definitiv, funcționarea acestuia, fără notificarea sau acordul DVS prealabil şi fără a fi răspunzătoare faţă de DVS sau față de orice altă persoană pentru pagubele cauzate sau disconfortul creat. CMD „MODUS VIVNEDI” este unicul proprietar al MODUS VIVENDI Web.

 

 1. Rezultatele parţiale

În cazul în care în sistem este înregistrată solicitarea efectuării mai multor teste medicale, rezultatele acestora vor apărea pe pagina MODUS VIVENDI Webîn timp real, pe măsură ce se efectuează în laborator. La validarea finală, este posibil ca datorită corelaţiilor efectuate de medicul de laborator anumite rezultate să se modifice.

 

 1. Folosirea cookie-urilor

Portalul MODUS VIVENDI Web foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului etc. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă, că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc. Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

 

VII. Securitatea datelor

Responsabilitatea în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii asupra numelui DVS de utilizator și a parolei DVS de acces, precum și cu privire la informațiile DVS medicale disponibile pe MODUS VIVENDI Web va apartine in exclusivitate. Vă atenţionăm asupra faptului că sunteți în integralitate răspunzători în situaţia în care utilizarea contului DVS se face de către un terț, indiferent dacă exista sau nu acordul DVS pentru aceasta utilizare. Sunteti obligați sa realizaţi informarea administratoruluiCMD „MODUS VIVNEDI”, ori de câte ori constataţi, că a apărut o utilizare neautorizată a contului DVS. Totodată, aveţi obligația de a folosi butonul de ieşire din contul DVS în momentul in care doriţi să părăsiţi MODUS VIVENDI Web. Pentru nicio pagubă cauzată DVS sau unui terț ca urmare a nerespectarii acestei prevederi de către DVS,CMD „MODUS VIVNEDI” nu va avea nici o responsabilitate. CMD „MODUS VIVNEDI” în calitate de proprietar al MODUS VIVENDI Weba luat toate măsurile de siguranţă rezonabile astfel încât informaţiile prezentate pe MODUS VIVENDI Web să rămână confidenţiale. MODUS VIVENDI Webnu îşi asumă răspunderea pentru securitatea informaţiilor neexistând mijloace tehnice prin care să poată fi garantată imposibilitatea „spargerii” unui portal.

 

VIII. Drepturile persoanelor vizate

În temeiulprevederilor actelor normative mențioinate la Capitolul – Argumentarea juridică, DVS aveţi dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (în sensul rectificării şi/sau actualizării), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei în cazul în care vă consideraţi prejudiciat într-un drept al DVS. De asemenea, vă avizăm, că aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment şi cu titlu gratuit oricărei prelucrări a datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestor date. Prin crearea contului pe MODUS VIVENDI Web sunteţi de acord cu faptul, că CMD „MODUS VIVNEDI”are dreptul sa prelucreze datele DVS cu caracter personal ce sunt furnizate de dumnevoastră către CMD „MODUS VIVNEDI” sau create ca urmare a utilizării de către DVS a serviciilor medicale furnizate de CMD „MODUS VIVNEDI”.

 

 1. Responsabilităţile utilizatorului

Odată cu acceptarea Condițiilor de acceptare și utilizarevă avizăm pe de o parte ca aţi luat la cunoştinţă şi, pe de alta parte, că sunteţi în totalitate de accord, că CMD „MODUS VIVNEDI” nu este şi nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale ce ar putea rezulta din:

 

 1. a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor MODUS VIVENDI Web;
 2. b) pierderea datelor de acces din motive ce vă sunt imputabile dumneavoastră (nume de utilizator și parolă);
 3. c) orice declaraţii sau acţiuni făcute de terţe persoane în legătură cu serviciile MODUS VIVENDI Web;
 4. d) ştergerea tuturor sau doar a unor date personale de pe MODUS VIVENDI Web;
 5. e) stabilirea de diagnostice sau de tratamente fie de către dumneavoastră fie de către un medic
 6. f) orice altă problemă legată de serviciile şi informaţiile prezentate prin MODUS VIVENDI Web.

Contul DVS de pe MODUS VIVENDI Web se închide în baza unei informări formulate în scris către CMD „MODUS VIVNEDI”. În cazul în care intervine o asemenea situatie, orice acces la sistem vă fi blocat definitiv, urmând ca despre acest incident intervenit clientul să fie informat prin e-mail. În cazul în care intervine una dintre următoarele situaţii: pierderea parolei, blocarea accesului sau renunţarea la accesul în sistem, Clientul are dreptul ca prin operaţiunea de re-înregistrare la orice punct de recoltare a CMD „MODUS VIVNEDI” să îşi reactiveze accesul.

 

 1. Generalităţi

În condiţiile în care prin modalităţile procedurale recunoscute una sau mai multe clauze din Condițiile de acceptare și utilizare menționate supra este/sunt anulată/anulate sau declarată(e) nulă(e) de o instanţă judecătorească competentă, efectele acestei nulităţi nu va afecta în niciun caz valabilitatea celorlalte prevederi care, fiind conforme cu reglematarile legale, vor rămâne pe deplin aplicabile în viitor. Acordulprivind Condițiile de acceptare și utilizare menționate asupra, reprezintă unica convenție ce se incheie între DVS şi CMD „MODUS VIVNEDI” în legătura cu acţiunile de utilizarea MODUS VIVENDI Web și accesare a informațiilor disponibile pe acesta, prevalând oricărui acord anterior în această privință. CMD „MODUS VIVNEDI” este singura îndreptăţită să modifice condiţiile, fără a transmite nicio notificare şi fară a avea nevoie să solicite în prealabil acceptul DVS. Orice modificare a condiţiilor este imediat implementată în portal şi vă dă dreptul ca prin simpla accesare a paginii să aflaţi cea mai recentă versiune a acestor condiţii.